Welcome to Adaymart Shopping Online

เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ อเดย์มาร์ท ช็อปปิ้ง (“Adaymart Shopping”) ที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ โปรดคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) ก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อแสดงว่าคุณตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้ โปรดอย่าคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) และอย่าซื้อสินค้าและบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้

ในข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้

 1. “ผู้ซื้อ” หมายถึง คุณ ผู้เป็นผู้ซื้อสินค้า และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์นี้
 1. “ผู้ขาย” หมายถึง Adaymart ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
 1. “สินค้า” หมายถึง สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่ายโดย Adaymart บนเว็บไซต์นี้
 1. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ adaymart.com
 1. “ราคาสินค้าปกติ” หมายถึง ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด หรือ สินค้าที่ขายเต็มจำนวนของราคาสินค้า
 1. “ส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดราคา ส่วนลดราคาจากการแลกแต้มคะแนนสะสม การจัดโปรโมชั่น คูปองส่วนลด หรือส่วนลดจากการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ทาง Adaymart มอบให้กับ “ผู้ซื้อ” เพื่อการส่งเสริมการขาย และ คืนกำไรให้กับ “ผู้ซื้อ”
 1. “สื่อสังคม” (social media) หมายถึง แบรนด์เพจของ Adaymart บนสื่อสังคมต่างๆ อาทิเช่น Facebook, Instagram, Twitter, ฯลฯ

ข้อตกลงทั่วไป 

ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาการขาย (sales contract) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยหากมีรายละเอียดว่าด้วยข้อตกลงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ใดๆ ที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยึดถือรายละเอียดตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกรณีๆ ไป

ราคาและการชำระค่าสินค้า

 1. ราคาสินค้าที่ผู้ซื้อต้องชำระ จะเป็นราคาสินค้าปกติหลังหักส่วนลด ตามที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ราคาสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% แล้ว
 2. สินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เป็นราคาที่ลูกค้าต้องชำระยอดรวมสุทธิ์ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับการยกเว้นค่าขนส่ง (Free Shipping) เว้นแต่จะเป็นสินค้ากรณีพิเศษที่ทางผู้ซื้อตกลงกับผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีการขนส่งนอกเหนือจากการส่งปกติ
 3. ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย ชำระค่าสินค้าด้วยเครดิตที่ผู้ซื้อมีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง หรือชำระค่าสินค้าผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ ตามรายชื่อผู้ให้บริการที่มีให้เลือกในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า (Checkout) ก็ได้
 4. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ส่วนลด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีผลย้อนหลังต่อรายการสินค้าที่ผู้ขายได้ยืนยันการรับออเดอร์ไปแล้ว
 5. บัตรกำนัล คูปองส่วนลด และ คะแนนสะสม จะไม่สามารถใช้แลกหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้

การส่งสินค้า

 1. สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และ ได้แสดงหลักฐานการชำระเงินกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อระบุไว้ขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout) โดยสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อภายในเวลา 7-10 วันทำการ เว้นแต่ผู้ขายจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
 3. ผู้ขายจะแจ้งหมายเลขการส่งสินค้า (tracking number) ให้แก่ผู้ซื้อทางอีเมล บัญชีผู้ใช้ของผู้ซื้อ และ/หรือ ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อได้แสดงร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขายสามารถทำตามคำขอให้ได้
 4. ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย
 5. ผู้ซื้อจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 6. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หากผู้ซื้อเลือกที่จะชำระเงินค่าสินค้าผ่านทาง PayPal ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับสินค้าเท่านั้น (เว้นแต่จะเป็นการสั่งซื้อที่) และผู้ขายจะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เท่านั้น
 7. หากผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

กรรมสิทธิ์ในสินค้า

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนคืนสินค้า

 1. ผู้ขายจะรับเปลี่ยนคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น และผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขาย เว้นแต่การเปลี่ยนคืนสินค้านั้น จะสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขายตามรายละเอียดในข้อ 1 ข้างต้น
 2. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสินค้าสั่งทำพิเศษคืนในทุกกรณี เว้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนคืนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขาย
 3. หากผู้ซื้อมีความประสงค์จะเปลี่ยนคืนสินค้า ให้ผู้ซื้อแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางอีเมล์ โดยส่งอีเมล์มาที่ info@adaymart.com ภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่สินค้าถูกส่งไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งของผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องทำการส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืนมายังผู้ขายภายในเวลา 14 วันนับจากวันที่สินค้าได้ถูกส่งไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งของผู้ซื้อ ผู้ขายขอสงวนสิทธ์ในการรับสินค้าคืน หากผู้ซื้อไม่สามารถทำตามข้อตกลงในหัวข้อนี้ได้

การรับประกันสินค้า 

หากพ้นระยะเวลารับประกันสินค้าในรายละเอียดของสินค้านั้นๆแล้ว ผู้ซื้อสามารถขอใช้บริการซ่อมสินค้ากับทาง Adamart ได้เช่นกัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ขายจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้ผู้ซื้อรับทราบ และ ให้ผู้ซื้อทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มทำการซ่อมทุกครั้ง

ข้อจำกัดความรับผิด 

เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง มีคุณสมบัติการแสดงสีและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ ที่รายละเอียดของสินค้าที่ผู้ซื้อเห็นบนเว็บไซต์ อาจจะมีความผิดเพี้ยนจากสินค้าที่ได้รับจริงบ้าง แม้ว่าผู้ขายจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการปรับแต่งภาพให้มีความใกล้เคียงสินค้าจริงแล้วก็ตาม นับเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย ผู้ขายจึงไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ในส่วนนี้ได้

ในความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบอันสมควรของผู้ขาย ผู้ขายจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินไม่เกินราคาสินค้าที่ผู้ซื้อได้ทำการจ่ายจริงเท่านั้น

วิธีการติดต่อสื่อสาร 

ผู้ขายจะติดต่อกับผู้ซื้อในส่วนของการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ทางอีเมลเป็นหลัก

ผู้ขายอาจมีการติดต่อกับผู้ซื้อด้วยวิธีอื่น เช่น การโทรศัพท์ในบางครั้ง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายจะแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อโดยละเอียด เป็นการยืนยันว่าเป็นการติดต่อจากผู้ขายจริงๆ มิใช่เป็นการแอบอ้าง หากผู้ซื้อได้รับการติดต่อจากบุคคลใดๆ ที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการแอบอ้าง ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยด่วน เพื่อที่ผู้ขายจะได้ทำการรับมือกับมิจฉาชีพ พร้อมแจ้งผู้ซื้อรายอื่นๆ ได้อย่างทันท่วงที

เหตุสุดวิสัย 

ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจาก การชุมนุมประท้วง การจราจล สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย สงคราม หรือ ภัยธรรมชาติ ภายใต้เหตุสุดวิสัยเช่นนี้ ผู้ขายอาจไม่สามารถบรรลุตามเงื่อนไขบางข้อหรือทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการการจัดจำหน่ายและขนส่งสินค้าได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ภายใต้เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ 

การสั่งซื้อสินค้า หรือ การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย